Trivselregler

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från kl. 22.00–06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa används ska fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även byggnation och användning av maskiner av olika slag, som t.ex. borrmaskin.

På balkong och uteplats i föreningen gäller rökförbud. Detta på grund av fastighetens ventilation som gör att rök kan dras in i lägenheter via de ventiler som sitter under fönstren.

Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten ska skriftligen meddelas styrelsen för godkännande.

Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, ska jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas.

I lägenheten får inte arbete utföras som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

Uppställning av cyklar, barnvagnar mm. ska ställas i avsedda utrymmen eller i lägenheten.

Gemensamma utrymmen såsom trapphus mm. ska ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Cigarettfimpar/snusdosor och liknande får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.

Den som har husdjur i sin lägenhet ska se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.

Uteplats som ingår i upplåtelsen, sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkongen skottas vid behov. Mattor får ej piskas/skakas på balkong/uteplats. Blomlådor ska hängas på insidan av räcket, vattnas måttligt så att det ej rinner ner på balkongen nedanför. Matning av fåglar på balkongen får ej ske.

Endast el- eller gasolgrill är tillåtet på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte göras utan styrelsens särskilda tillstånd. Beträffande uppsättande av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd. Egen parabolantenn får inte sättas upp på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm. utan styrelsens godkännande.

Bostadsrättsinnehavaren ska rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplatser, kabel-TV-anläggning, soprum och övriga gemensamma yttre- och inre anläggningar.

För ovanstående ordningsregler gäller att:

  • De är komplement till lagar och stadgar
  • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt
  • Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler
  • Grundläggande respekt och hänsyn ska visas grannar emellan
  • Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten.

Med stöd av 7 kap i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).